Category: "Maraqli"

Lucenko yalani

August 25th, 2011
müfl, buna karfl›l›k 18. yüzy›lda Frans›z evrimci biyolog Lamarck'›n ortaya att›¤› "kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas›" tezini savunmufltur. Lysenko'nun hiçbir bilimsel kan›ta dayanmayan bu düflüncesi, 1930'lu y›llarda büyük bir… more »

Qizil ordu terroru

August 25th, 2011
Doğu Bloku'nda Kızıl Terör Stalin 1953 y›l›nda öldü. Lenin'in bafllatt›¤› ve Stalin'in geniflleterek sürdürdü¤ü terör, on milyonlarca insan› katletmifl, onlarca farkl› halk› ac› ve iflkenceye u¤ratm›flt›. Komünizmin Kara Kitab›'nda Lenin ve Stalin… more »

Stalin

August 25th, 2011
klar›" için, "Sovyet iktidar›n› çökertme savafl›na girdikleri, k›yas›ya bir savafl sürdürdükleri" için, cezaland›r›l›yordu. 1933 y›l› içerisinde, milyonlarca köylü açl›ktan ölürken Sovyet hükümeti, "sanayileflmenin ihtiyaçlar›" için yurtd›fl›na 18… more »

harun Yahya -Uzunmeshe

August 25th, 2011

harun Yahya

August 25th, 2011

Adnan oktar

August 25th, 2011

nur

August 8th, 2011

Cecnya

August 8th, 2011

Uzunmeshe

August 8th, 2011

uzunmeshe

May 14th, 2011