Lucenko yalani

August 25th, 2011

Link: http://www.eylence.az/blogs/manager/b2edit.php?blog=371

müfl, buna karfl›l›k 18. yüzy›lda Frans›z evrimci biyolog Lamarck'›n ortaya
att›¤› "kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas›" tezini savunmufltur.
Lysenko'nun hiçbir bilimsel kan›ta dayanmayan bu düflüncesi,
1930'lu y›llarda büyük bir tar›msal kriz yaflayan Sovyetler Birli¤i'nde ilgi
çekmeye bafllam›flt›r. Lysenko, ortaya att›¤› tezleri uygulayarak di¤er biyologlar›
n düflündüklerinden çok daha büyük, güçlü ve verimli bir tah›l
üretimi sa¤layaca¤›n› vaat etmifltir. Örne¤in, uygun çevre koflullar›nda
yetifltirilen bu¤day bitkilerinin çavdar tohumlar› vermeye bafllayaca¤›n›
öne sürmüfl ve buna dayal› tar›msal giriflimler yap›lm›flt›r. (Bu iddia,
vahfli do¤ada yaflayan köpeklerin bir zaman sonra tilki haline geleceklerini
iddia etmeye benzer ve gerçekte bilime tamamen ayk›r› ve bugüne
kadar hiçbir örne¤i gözlemlenmemifl olan bat›l bir inançt›r.) Stalin 1940
y›l›nda Lysenko'yu Sovyet Bilimler Akademisi Genetik Enstitüsü'nün
bafl›na getirmifl ve Lysenko bu
koltu¤u tam 25 y›l korumufltur. Lysenko
ayn› zamanda Sovyetler Birli¤i'nin güçlü
kurumlar›ndan biri olan Vladimir I. Lenin
Tar›m Bilimi Akademisi'nin baflkan› olmufltur.
1948 y›l›nda klasik genetik alan›nda
e¤itim ve araflt›rma yapmak yasaklanm›fl,
Lysenko'nun evrimci tezini kabul etmeyerek
Mendel geneti¤ini savunmay› sürdüren
baz› genetikçiler gizlice tutuklanarak
idam edilmifltir.
Lysenko'nun tar›m politikas› büyük
verimsizliklere yol açm›flt›r. Örne¤in
Lysenko, ekilecek tohumlar›n e¤er uzun
süre so¤uk suda bekletilirlerse so¤uk hava
flartlar›na uygun bir yap› kazanacaklar›n›
ileri sürmüfl ve bunu denemek için tonlarca
tohum so¤uk suda bekletildikten sonra

Qizil ordu terroru

August 25th, 2011

Link: http://www.eylence.az/blogs/manager/b2edit.php?blog=371

Doğu Bloku'nda Kızıl Terör
Stalin 1953 y›l›nda öldü. Lenin'in bafllatt›¤› ve Stalin'in geniflleterek
sürdürdü¤ü terör, on milyonlarca insan› katletmifl, onlarca farkl› halk›
ac› ve iflkenceye u¤ratm›flt›. Komünizmin Kara Kitab›'nda Lenin ve Stalin
dönemindeki komünist vahfletlerin genel bilançosu ana hatlar›yla flöyle
verilir:
Yarg›lamadan hapsedilen on binlerce rehine ya da insan›n kurfluna dizilmesi
ve 1918-1922 y›llar› aras›nda ayaklanan yüz binlerce iflçi ve köylünün
katledilmesi;
5 milyon insan›n ölümüne yol açan 1922 açl›¤›;
1920'de Don Kazaklar›'n›n ortadan kald›r›lmas› ve sürgüne gönderilmesi;
1918-1930 y›llar› aras›nda on binlerce insan›n toplama kamplar›nda öldürülmesi;
1937-1938 y›llar›ndaki Büyük Temizlik s›ras›nda 690 000'e yak›n insan›n
ortadan kald›r›lmas›;
1930-1932 y›llar› aras›nda 2 milyon "kulak"›n (yada kulak olduklar› iddia
edilen kiflilerin) sürgüne gönderilmesi;
1932-1933 y›llar›nda 6 milyon Ukraynal›n›n kas›tl› olarak yarat›lan açl›ktan
k›r›lmas›na seyirci kal›nmas›;
Önce 1939-1941 y›llar› aras›nda, ard›ndan da 1944-1945 y›llar›nda yüz binlerce
Polonyal›, Ukraynal›, Balt›kl›, Moldavyal› ve Besarabyal›n›n sürgüne
gönderilmesi;
1941'de Volga Almanlar›n›n sürgüne gönderilmesi;
1944'te K›r›m Tatarlar›n›n sürgüne gönderilmesi ve çaresizli¤e terk edilmeleri;
1944'te ‹ngufllar›n sürgüne gönderilmesi ve çaresizli¤e terk edilmeleri.41

Stalin

August 25th, 2011

Link: http://www.eylence.az/blogs/manager/b2edit.php?blog=371

klar›"
için, "Sovyet iktidar›n› çökertme savafl›na girdikleri, k›yas›ya bir savafl
sürdürdükleri" için, cezaland›r›l›yordu. 1933 y›l› içerisinde, milyonlarca
köylü açl›ktan ölürken Sovyet hükümeti, "sanayileflmenin ihtiyaçlar›" için
yurtd›fl›na 18 milyon kental bu¤day ihraç etmeyi sürdürüyordu.37
6 milyon erkek, kad›n, yafll›, çocuk ve bebe¤in ölümüne neden olan

August 25th, 2011
Stalin Nasıl Komünist Oldu?
Stalin, 1879'da Gürcistan'daki küçük bir kasabada fakir bir ailenin
çocu¤u olarak do¤du. ‹smi, Iosif Vissarionovich Djugashvili idi. Rusça'da
"Demir Adam" anlam›na gelen "Stalin" ismini, 1913'ten sonra kullanmaya
bafllayacakt›.
Stalin'in annesi dindar bir kad›nd›. Binbir güçlükle yetifltirdi¤i o¤-
lunun bir din adam› olmas›n› istiyordu. Bu nedenle onu Gori'deki bir
Kilise okuluna yazd›rd›. Burada 5 y›l boyunca ö¤renim gören Stalin,
okulunu bitirdi¤inde, Tiflis'teki din enstitüsüne girdi ve Gregoryen Ortodoks
Kilisesi'nde bir rahip olabilmek için çal›flmaya bafllad›. Ancak
tam bu s›ralarda, okudu¤u baz› kitaplar Stalin'in tüm dünya görüflünü
de¤ifltirdi. O zamana kadar dindar bir annenin dindar bir çocu¤u olan
Stalin, Allah'a ve dine olan tüm inanc›n›
yitirdi ve bir ateist oldu.
Stalin'e inanc›n› kaybettiren kitap,
Darwin'in Türlerin Kökeni isimli kitab›yd›.
Oxford Üniversitesi'nde tarihçi Alex
de Jonge, Stalin and The Shaping of the Soviet
Union (Stalin ve Sovyetler Birli¤inin fiekillenmesi)
adl› kitab›nda, Stalin'in
gençlik y›llar›nda Darwin'in önemli bir
yer tuttu¤unu vurgular. Jonge'a göre, Stalin'in
dini bir e¤itim alm›flken, Allah'a
olan inanc›n› yitirmesi, bunun yerine
ateizmi benimsemesi, Darwin'i okumas›
yla olmufltur. Stalin'in Marxizm'i benimsemesi
ise bunun ard›ndan gelmifltir.
Jonge, bunun Stalin taraf›ndan da özel
51
Harun Yahya (Adnan Oktar)
Stalin

harun Yahya -Uzunmeshe

August 25th, 2011

harun Yahya

August 25th, 2011

Adnan oktar

August 25th, 2011

nur

August 8th, 2011

Cecnya

August 8th, 2011

Uzunmeshe

August 8th, 2011